नेपाली-नेपाली शब्दकोश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्षर सूची

 1. परदेशी
 2. नेपाली शब्दसमूह ०२ अध
 3. नेपाली शब्दसमूह ०३ अप
 4. नेपाली शब्दसमूह ०४ अल
 5. नेपाली शब्दसमूह ०५ आ
 6. नेपाली शब्दसमूह ०६ इई
 7. नेपाली शब्दसमूह ०७ उऊ
 8. नेपाली शब्दसमूह ०८ ऋऔ
 9. नेपाली शब्दसमूह ०९ क
 10. नेपाली शब्दसमूह १० कर
 11. नेपाली शब्दसमूह ११ काकिकी
 12. नेपाली शब्दसमूह १२ कुकूकृ
 13. नेपाली शब्दसमूह १३ केकैकोकौ
 14. नेपाली शब्दसमूह १४ ख
 15. नेपाली शब्दसमूह १५ खि
 16. नेपाली शब्दसमूह १६ ग
 17. नेपाली शब्दसमूह १७ गि
 18. नेपाली शब्दसमूह १८ घङ
 19. नेपाली शब्दसमूह १९ च
 20. नेपाली शब्दसमूह २० चि
 21. नेपाली शब्दसमूह २१ छ
 22. नेपाली शब्दसमूह २२ ज
 23. नेपाली शब्दसमूह २३ जि
 24. नेपाली शब्दसमूह २४ झञ
 25. नेपाली शब्दसमूह २५ ट
 26. नेपाली शब्दसमूह २६ ठड
 27. नेपाली शब्दसमूह २७ ढ
 28. नेपाली शब्दसमूह २८ त
 29. नेपाली शब्दसमूह २९ ति
 30. नेपाली शब्दसमूह ३० थ
 31. नेपाली शब्दसमूह ३१ द
 32. नेपाली शब्दसमूह ३२ दु
 33. नेपाली शब्दसमूह ३३ ध
 34. नेपाली शब्दसमूह ३४ न
 35. नेपाली शब्दसमूह ३५ नि
 36. नेपाली शब्दसमूह ३६ प
 37. नेपाली शब्दसमूह ३७ पर
 38. नेपाली शब्दसमूह ३८ पापिपी
 39. नेपाली शब्दसमूह ३९ पु
 40. नेपाली शब्दसमूह ४० प्
 41. नेपाली शब्दसमूह ४१ फ
 42. नेपाली शब्दसमूह ४२ ब
 43. नेपाली शब्दसमूह ४३ बा
 44. नेपाली शब्दसमूह ४४ बी
 45. नेपाली शब्दसमूह ४५ भ
 46. नेपाली शब्दसमूह ४६ भि
 47. नेपाली शब्दसमूह ४७ म
 48. नेपाली शब्दसमूह ४८ मशक
 49. नेपाली शब्दसमूह ४९ मु
 50. नेपाली शब्दसमूह ५० य
 51. नेपाली शब्दसमूह ५२ र
 52. नेपाली शब्दसमूह ५३ रि
 53. नेपाली शब्दसमूह ५४ ल
 54. नेपाली शब्दसमूह ५५ ला
 55. नेपाली शब्दसमूह ५६ व
 56. नेपाली शब्दसमूह ५७ वि
 57. नेपाली शब्दसमूह ५८ वी
 58. नेपाली शब्दसमूह ५९ श
 59. नेपाली शब्दसमूह ६० ष
 60. नेपाली शब्दसमूह ६१ स
 61. नेपाली शब्दसमूह ६२ सप
 62. नेपाली शब्दसमूह ६३ सासि
 63. नेपाली शब्दसमूह ६४ सी
 64. नेपाली शब्दसमूह ६५ स्
 65. नेपाली शब्दसमूह ६६ ह
 66. नेपाली शब्दसमूह ६७ हा

सङ्केतसूची

अ॰ — अरबी

अ॰ क्रि॰ — अकर्मक क्रिया

अङ्॰ — अङ्ग्रेजी

अ॰ मू॰ — अनुकरण मूल

अव्य॰ — अव्यय

आ॰ ने॰ — आधुनिक नेपाली

इ॰ — इत्यादि

उडि॰ — उडिया

उदा॰ — उदाहरण

उप॰ — उपसर्ग

क॰ क्रि॰ — कर्मवाच्य क्रिया

कथ्य॰ — कथ्य भाषा

क्रि॰ प॰ — क्रिया–पदावली

क्रि॰ वि॰ — क्रियाविशेषण

ग्री॰ — ग्रीक, ग्रीस, ग्रिसेली

चिनि॰ — चिनियाँ

जापा॰ — जापानी

डो॰ — डोटेली

तामा॰ — तामाङ्गी

ति॰ रू॰ — तिर्यक् रूप

तु॰ — तुर्की, तुर्केली

तुल॰ — तुलना, तुलनीय

था॰ — थारू

दब॰ — दबाली

दिव्य॰ — दिव्यउपदेश

बि॰ — बित्व

धिमा॰ — धिमाल

ना॰ — नाम

ना॰ यो॰ — नामयोगी

निपा॰ — निपात

ने॰ — नेपाली

नेवा॰ — नेवारी

प॰ ने॰ — पश्चिम नेपाल

प॰ स॰ — परसर्ग

पू॰ स॰ — पूर्वसर्ग

पोर्त॰ — पोर्तगाली

प्रा॰ — प्राकृत

प्रा॰ ने॰ — प्राचीन नेपाली

प्रे॰ क्रि॰ — प्रेरणार्थक क्रिया

फा॰ — फारसी

फ्रा॰ — फ्रान्सेली

फ्रे॰ — फ्रेन्च

ब॰ व॰ — बहुवचन

बा॰ बो॰ — बालबोली

भा॰ इ॰ — भारत–इरानेली

भो॰ — भोजपुरी

भो॰ ब॰ — भोट–बर्मेली

मग॰ — मगराँती

मरा॰ — मराठी

मै॰ — मैथिली

लि॰ — लिम्बू भाषा

वि॰ — विशेषण

विप॰ — विपरीतार्थक

वि॰ बो॰ — विस्मयादिबोधक

विभ॰ — विभक्ति

सं॰ — संस्कृत

संक्षे॰ — सङ्क्षेपीकृत रूप

संयु॰ — संयुक्त

संयो॰ — संयोजक

स॰ क्रि॰ — सकर्मक क्रिया

सर्व॰ — सर्वनाम

सात॰ — सातत्य

स्त्री॰ — स्त्रीलिङ्ग

स्पे॰ — स्पेनिस

हि॰ — हिन्दी

हे॰ — हेर्नुहोस्

चिह्नसूची

/ विभाजक (विकल्प रूप)

( ) गौण सङ्केत

निर्देशक चिह्न तथा समस्तपद सङ्केत

+ संयोजक वा जोड

सङ्क्षेपीकृत चिह्न

~ विशेष्य नाम (नजोडिने )

[>] मूल व्युत्पन्न स्थान

< अगाडि देखाइएको व्युत्पन्न रूप

> पछाडि देखाइएको व्युत्पन्न रूप

मूल रूपको किटान