नेपाली-नेपाली शब्दकोश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

अक्षर सूची

 1. नेपाली शब्दसमूह ०१ अ
 2. नेपाली शब्दसमूह ०२ अध
 3. नेपाली शब्दसमूह ०३ अप
 4. नेपाली शब्दसमूह ०४ अल
 5. नेपाली शब्दसमूह ०५ आ
 6. नेपाली शब्दसमूह ०६ इई
 7. नेपाली शब्दसमूह ०७ उऊ
 8. नेपाली शब्दसमूह ०८ ऋऔ
 9. नेपाली शब्दसमूह ०९ क
 10. नेपाली शब्दसमूह १० कर
 11. नेपाली शब्दसमूह ११ काकिकी
 12. नेपाली शब्दसमूह १२ कुकूकृ
 13. नेपाली शब्दसमूह १३ केकैकोकौ
 14. नेपाली शब्दसमूह १४ ख
 15. नेपाली शब्दसमूह १५ खि
 16. नेपाली शब्दसमूह १६ ग
 17. नेपाली शब्दसमूह १७ गि
 18. नेपाली शब्दसमूह १८ घङ
 19. नेपाली शब्दसमूह १९ च
 20. नेपाली शब्दसमूह २० चि
 21. नेपाली शब्दसमूह २१ छ
 22. नेपाली शब्दसमूह २२ ज
 23. नेपाली शब्दसमूह २३ जि
 24. नेपाली शब्दसमूह २४ झञ
 25. नेपाली शब्दसमूह २५ ट
 26. नेपाली शब्दसमूह २६ ठड
 27. नेपाली शब्दसमूह २७ ढ
 28. नेपाली शब्दसमूह २८ त
 29. नेपाली शब्दसमूह २९ ति
 30. नेपाली शब्दसमूह ३० थ
 31. नेपाली शब्दसमूह ३१ द
 32. नेपाली शब्दसमूह ३२ दु
 33. नेपाली शब्दसमूह ३३ ध
 34. नेपाली शब्दसमूह ३४ न
 35. नेपाली शब्दसमूह ३५ नि
 36. नेपाली शब्दसमूह ३६ प
 37. नेपाली शब्दसमूह ३७ पर
 38. नेपाली शब्दसमूह ३८ पापिपी
 39. नेपाली शब्दसमूह ३९ पु
 40. नेपाली शब्दसमूह ४० प्
 41. नेपाली शब्दसमूह ४१ फ
 42. नेपाली शब्दसमूह ४२ ब
 43. नेपाली शब्दसमूह ४३ बा
 44. नेपाली शब्दसमूह ४४ बी
 45. नेपाली शब्दसमूह ४५ भ
 46. नेपाली शब्दसमूह ४६ भि
 47. नेपाली शब्दसमूह ४७ म
 48. नेपाली शब्दसमूह ४८ मशक
 49. नेपाली शब्दसमूह ४९ मु
 50. नेपाली शब्दसमूह ५० य
 51. नेपाली शब्दसमूह ५२ र
 52. नेपाली शब्दसमूह ५३ रि
 53. नेपाली शब्दसमूह ५४ ल
 54. नेपाली शब्दसमूह ५५ ला
 55. नेपाली शब्दसमूह ५६ व
 56. नेपाली शब्दसमूह ५७ वि
 57. नेपाली शब्दसमूह ५८ वी
 58. नेपाली शब्दसमूह ५९ श
 59. नेपाली शब्दसमूह ६० ष
 60. नेपाली शब्दसमूह ६१ स
 61. नेपाली शब्दसमूह ६२ सप
 62. नेपाली शब्दसमूह ६३ सासि
 63. नेपाली शब्दसमूह ६४ सी
 64. नेपाली शब्दसमूह ६५ स्
 65. नेपाली शब्दसमूह ६६ ह
 66. नेपाली शब्दसमूह ६७ हा

सङ्केतसूची

अ॰ — अरबी

अ॰ क्रि॰ — अकर्मक क्रिया

अङ्॰ — अङ्ग्रेजी

अ॰ मू॰ — अनुकरण मूल

अव्य॰ — अव्यय

आ॰ ने॰ — आधुनिक नेपाली

इ॰ — इत्यादि

उडि॰ — उडिया

उदा॰ — उदाहरण

उप॰ — उपसर्ग

क॰ क्रि॰ — कर्मवाच्य क्रिया

कथ्य॰ — कथ्य भाषा

क्रि॰ प॰ — क्रिया–पदावली

क्रि॰ वि॰ — क्रियाविशेषण

ग्री॰ — ग्रीक, ग्रीस, ग्रिसेली

चिनि॰ — चिनियाँ

जापा॰ — जापानी

डो॰ — डोटेली

तामा॰ — तामाङ्गी

ति॰ रू॰ — तिर्यक् रूप

तु॰ — तुर्की, तुर्केली

तुल॰ — तुलना, तुलनीय

था॰ — थारू

दब॰ — दबाली

दिव्य॰ — दिव्यउपदेश

बि॰ — बित्व

धिमा॰ — धिमाल

ना॰ — नाम

ना॰ यो॰ — नामयोगी

निपा॰ — निपात

ने॰ — नेपाली

नेवा॰ — नेवारी

प॰ ने॰ — पश्चिम नेपाल

प॰ स॰ — परसर्ग

पू॰ स॰ — पूर्वसर्ग

पोर्त॰ — पोर्तगाली

प्रा॰ — प्राकृत

प्रा॰ ने॰ — प्राचीन नेपाली

प्रे॰ क्रि॰ — प्रेरणार्थक क्रिया

फा॰ — फारसी

फ्रा॰ — फ्रान्सेली

फ्रे॰ — फ्रेन्च

ब॰ व॰ — बहुवचन

बा॰ बो॰ — बालबोली

भा॰ इ॰ — भारत–इरानेली

भो॰ — भोजपुरी

भो॰ ब॰ — भोट–बर्मेली

मग॰ — मगराँती

मरा॰ — मराठी

मै॰ — मैथिली

लि॰ — लिम्बू भाषा

वि॰ — विशेषण

विप॰ — विपरीतार्थक

वि॰ बो॰ — विस्मयादिबोधक

विभ॰ — विभक्ति

सं॰ — संस्कृत

संक्षे॰ — सङ्क्षेपीकृत रूप

संयु॰ — संयुक्त

संयो॰ — संयोजक

स॰ क्रि॰ — सकर्मक क्रिया

सर्व॰ — सर्वनाम

सात॰ — सातत्य

स्त्री॰ — स्त्रीलिङ्ग

स्पे॰ — स्पेनिस

हि॰ — हिन्दी

हे॰ — हेर्नुहोस्

चिह्नसूची

/ विभाजक (विकल्प रूप)

( ) गौण सङ्केत

निर्देशक चिह्न तथा समस्तपद सङ्केत

+ संयोजक वा जोड

सङ्क्षेपीकृत चिह्न

~ विशेष्य नाम (नजोडिने )

[>] मूल व्युत्पन्न स्थान

< अगाडि देखाइएको व्युत्पन्न रूप

> पछाडि देखाइएको व्युत्पन्न रूप

मूल रूपको किटान