लामा पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४० प् ‎[४३३,६३८ बाइटहरू]
 2. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ०७ उऊ ‎[३२१,५५९ बाइटहरू]
 3. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३५ नि ‎[३११,६५१ बाइटहरू]
 4. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३९ पु ‎[३०९,२६८ बाइटहरू]
 5. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ०२ अध ‎[३०९,२५६ बाइटहरू]
 6. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह २० चि ‎[३०३,९१७ बाइटहरू]
 7. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ६४ सी ‎[२९८,१६० बाइटहरू]
 8. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ५२ र ‎[२९०,५०२ बाइटहरू]
 9. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ६२ सप ‎[२८५,८१९ बाइटहरू]
 10. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ५७ वि ‎[२८३,७९४ बाइटहरू]
 11. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४१ फ ‎[२८३,५३१ बाइटहरू]
 12. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३८ पापिपी ‎[२८१,१२६ बाइटहरू]
 13. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३२ दु ‎[२७८,२७४ बाइटहरू]
 14. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ६३ सासि ‎[२७७,६६७ बाइटहरू]
 15. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह २१ छ ‎[२७६,१०४ बाइटहरू]
 16. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ६१ स ‎[२७४,८०० बाइटहरू]
 17. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह १७ गि ‎[२७३,५०६ बाइटहरू]
 18. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह २२ ज ‎[२७३,१९१ बाइटहरू]
 19. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४२ ब ‎[२६३,१०९ बाइटहरू]
 20. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ०१ अ ‎[२६२,७५७ बाइटहरू]
 21. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३७ पर ‎[२६२,४८० बाइटहरू]
 22. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ०५ आ ‎[२६१,६२१ बाइटहरू]
 23. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३१ द ‎[२६१,२८७ बाइटहरू]
 24. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४८ मशक ‎[२५६,५४९ बाइटहरू]
 25. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ११ काकिकी ‎[२५१,२९८ बाइटहरू]
 26. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ०३ अप ‎[२४४,०४० बाइटहरू]
 27. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३६ प ‎[२३९,३५२ बाइटहरू]
 28. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह १६ ग ‎[२३७,९७६ बाइटहरू]
 29. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४९ मु ‎[२३६,३२१ बाइटहरू]
 30. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४७ म ‎[२३५,८१८ बाइटहरू]
 31. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३३ ध ‎[२३५,७५४ बाइटहरू]
 32. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ५९ श ‎[२३४,२६१ बाइटहरू]
 33. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ३४ न ‎[२३३,२९६ बाइटहरू]
 34. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ५५ ला ‎[२३१,५५७ बाइटहरू]
 35. (इतिहास) ‎नेपाली - इंग्लिश शब्दकोश ‎[२३०,५२६ बाइटहरू]
 36. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह १८ घङ ‎[२२८,१०५ बाइटहरू]
 37. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह २६ ठड ‎[२२२,५२९ बाइटहरू]
 38. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४३ बा ‎[२१८,८७२ बाइटहरू]
 39. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४५ भ ‎[२१७,३८९ बाइटहरू]
 40. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ४६ भि ‎[२१३,५७४ बाइटहरू]
 41. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह १९ च ‎[२११,५९७ बाइटहरू]
 42. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह २३ जि ‎[२११,३८५ बाइटहरू]
 43. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ६७ हा ‎[२०८,३६६ बाइटहरू]
 44. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ०९ क ‎[२०२,१८६ बाइटहरू]
 45. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह २५ ट ‎[१९९,४४३ बाइटहरू]
 46. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह १४ ख ‎[१९७,९७१ बाइटहरू]
 47. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह १३ केकैकोकौ ‎[१९७,६२८ बाइटहरू]
 48. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ५६ व ‎[१८९,०४१ बाइटहरू]
 49. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह २८ त ‎[१८८,९५० बाइटहरू]
 50. (इतिहास) ‎नेपाली शब्दसमूह ०४ अल ‎[१८८,२९४ बाइटहरू]

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wiktionary.org/wiki/विशेष:LongPages" बाट अनुप्रेषित