त्रिभिः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्रिभिः शब्दप्रकार : तत्सम