त्यागात्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यागात् शब्दप्रकार : तत्सम