त्यजन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यजन् शब्दप्रकार : तत्सम