त्यक्त्वा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यक्त्वा शब्दप्रकार : तत्सम