त्यक्तजीविताः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यक्तजीविताः शब्दप्रकार : तत्सम