त्यक्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

त्यक् शब्दप्रकार : तत्सम