तिन्त्रिणी

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तिन्त्रिणी शब्दप्रकार : तत्सम