तित्तिभासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तित्तिभासन शब्दप्रकार : तत्सम