तित्तिभ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तित्तिभ शब्दप्रकार : तत्सम