तावान्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तावान् शब्दप्रकार : तत्सम