तान्त्रिक्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तान्त्रिक् शब्दप्रकार : तत्सम