तस्यैश

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तस्यैश शब्दप्रकार : तत्सम