तस्मिन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तस्मिन् शब्दप्रकार : तत्सम