तस्मात्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तस्मात् शब्दप्रकार : तत्सम