तस्थौ

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तस्थौ शब्दप्रकार : तत्सम