तल्पः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तल्पः शब्दप्रकार : तत्सम