तरंतु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तरंतु शब्दप्रकार : तत्सम