तया

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तया शब्दप्रकार : तत्सम