तपस्विषु

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपस्विषु शब्दप्रकार : तत्सम