तपस्यसि

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपस्यसि शब्दप्रकार : तत्सम