तपसां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपसां शब्दप्रकार : तत्सम