तपसा

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तपसा शब्दप्रकार : तत्सम