तन्मेमनः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तन्मेमनः शब्दप्रकार : तत्सम