तन्तुवायः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तन्तुवायः शब्दप्रकार : तत्सम