तनया

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तनया शब्दप्रकार : तत्सम