तद्धाम

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तद्धाम शब्दप्रकार : तत्सम