ततोहंसः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ततोहंसः शब्दप्रकार : तत्सम