ततस्ततः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ततस्ततः शब्दप्रकार : तत्सम