तडागः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

तडागः शब्दप्रकार : तत्सम