ज्यायाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्यायाः शब्दप्रकार : तत्सम