ज्यायसः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

ज्यायसः शब्दप्रकार : तत्सम