जीवभूतः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जीवभूतः शब्दप्रकार : तत्सम