जिघ्रन्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जिघ्रन् शब्दप्रकार : तत्सम