जामदग्न्यजित्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जामदग्न्यजित् शब्दप्रकार : तत्सम