जानुशिर्षासन

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जानुशिर्षासन शब्दप्रकार : तत्सम