जानीमः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जानीमः शब्दप्रकार : तत्सम