जल्प्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जल्प् शब्दप्रकार : तत्सम