जन्मकर्मफलप्रदां

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जन्मकर्मफलप्रदां शब्दप्रकार : तत्सम