जनाः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जनाः शब्दप्रकार : तत्सम