जटामुकुटमंडितम्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

जटामुकुटमंडितम् शब्दप्रकार : तत्सम