छद्मचारिणः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

छद्मचारिणः शब्दप्रकार : तत्सम