चित्ता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चित्ता शब्दप्रकार : तत्सम