चषकः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चषकः शब्दप्रकार : तत्सम