चतुस्सागरपर्यंतं

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चतुस्सागरपर्यंतं शब्दप्रकार : तत्सम