चतुरः

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चतुरः शब्दप्रकार : तत्सम