चञ्चलत्वात्

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

चञ्चलत्वात् शब्दप्रकार : तत्सम