ग्रामम्

Wiktionaryबाट

ग्रामम् शब्दप्रकार : तत्सम