गणपतिर्देवता

Wiktionaryबाट
Jump to navigation Jump to search

गणपतिर्देवता शब्दप्रकार : तत्सम